• (+31) 085-0449321
 • info@privechauffeur.delivery

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN DEEL
Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Privechauffeur.delivery, evenals op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen, waarbij geldt dat de bijzondere delen toegesneden zijn op de specifieke Diensten van Privechauffeur.delivery.
 3. De in dit (algemene) deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid van de in dit (algemene) deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit een bijzonder deel van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen in dat betreffende bijzondere deel is bepaald
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Privechauffeur.delivery uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor die overeenkomst.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dan wel aangepast. In dat geval zullen de nieuwe algemene voorwaarden gelden.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Privechauffeur.delivery statutair gevestigd en kantoorhoudend te 1251AW Laren aan de Naarderstraat 13e.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Privechauffeur.delivery een Opdracht of overige overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Privechauffeur.delivery en Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Diensten: de diensten van Privechauffeur.delivery zoals deze zijn omschreven in de bijzondere delen van deze Algemene Voorwaarden, ieder afzonderlijk verder aan te duiden als ‘Dienst’.
 5. Opdracht: de uitvoering van de Dienst die Privechauffeur.delivery voor de Opdrachtgever zal verrichten
 6. Overeenkomst: de tussen partijen te sluiten Overeenkomst inzake de te verrichten Diensten;.
 7. Offerte: een door Privechauffeur.delivery gedaan aanbod om onder bepaalde voorwaarden voor Opdrachtgever één of meerdere Diensten te verrichten.
 8. (Student)chauffeur: de natuurlijke persoon, in dienst, of in opdracht van Privechauffeur.delivery, die de Opdracht voor Privechauffeur.delivery ten behoeve van Opdrachtgever uit zal voeren.
 9. Tarief: het door Opdrachtgever aan Privechauffeur.delivery verschuldigde (en door Privechauffeur.delivery aan Opdrachtgever in rekening te brengen) bedrag voor het verrichten van de Diensten.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  Woorden die in het bovenstaande in enkelvoud zijn geschreven, hebben tevens betrekking op het meervoud (en andersom).

 

Artikel 3 (aanvraag tot) Offerte

 1. Iedere aanvraag van Opdrachtgever tot het uitbrengen van een Offerte door Privechauffeur.delivery is vrijblijvend en kan door Privechauffeur.delivery worden ingetrokken tot het moment dat de Offerte door Privechauffeur.delivery is uitgebracht.
 2. Iedere Offerte met de daaraan verbonden voorwaarden treedt in de plaats van eventueel daaraan voorafgaande Offerte(s), tenzij – en dan voor zover – een voorgaande Offerte in de latere Offerte toepasselijk wordt verklaard.
 3. Onverminderd de bevoegdheid van Privechauffeur.delivery als bepaald in het volgende lid van dit artikel, heeft iedere Offerte een geldigheidsduur van maximaal twee (2) weken.
 4. Privechauffeur.delivery is te allen tijde gerechtigd een Offerte in te trekken en/of onderhandelingen over de voorwaarden waaronder de Dienst wordt verricht af te breken, zolang Partijen nog geen volledige instemming hebben bereikt omtrent alle tussen hen van toepassing zijnde voorwaarden. Het intrekken van de Offerte of het afbreken van de onderhandelingen door Privechauffeur.delivery heeft niet tot gevolg dat Privechauffeur.delivery op enige wijze schadeplichtig is jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Totstandkoming, duur en (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, zulks als aangegeven in de Opdracht of een daartoe opgestelde Overeenkomst.
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand plaats te vinden.
 3. Privechauffeur.delivery kan de Overeenkomst, hetzij aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, tussentijds en op ieder moment beëindigen door opzegging. Zij zal daarbij een minimale opzegtermijn van 30 kalenderdagen in acht nemen. Privechauffeur.delivery is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die Opdrachtgever lijdt in geval van of ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst.
 4. De Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillissement van de andere partij is gedaan;
 • de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien Privechauffeur.delivery wegens één van deze gronden opzegt, zullen alle vorderingen van Privechauffeur.delivery onmiddellijk opeisbaar zijn.
 1. Indien Opdrachtgever op enige wijze tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enige andere, al dan niet wettelijke, op haar rustende plicht, is Privechauffeur.delivery bevoegd de Opdracht per direct te beëindigen, zonder opzegtermijn en zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Privechauffeur.delivery is als gevolg van enige tekortkoming zijdens Opdrachtgever gerechtigd haar verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden op te schorten. Zulks onverminderd het recht van Privechauffeur.delivery op (volledige) schadevergoeding in dit kader.

 

Artikel 5 Inspanningsverplichting Privechauffeur.delivery

Tenzij anders is overeengekomen, zal Privechauffeur.delivery zich als goed opdrachtnemer maximaal inspannen om een Opdracht naar behoren uit te voeren.

 

Artikel 6 Verstrekken van informatie

 1. Opdrachtgever en Privechauffeur.delivery zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een Opdracht.
 2. Door Privechauffeur.delivery uitgebrachte Offertes, Opdrachten, Overeenkomst en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 3. Opdrachtgever is gehouden Privechauffeur.delivery tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kan zijn. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en vrijwaart Opdrachtgever Privechauffeur.delivery voor eventuele in dit verband door Opdrachtgever of derden geleden schade.
 4. Voor zover de uitvoering van een Opdracht dit toestaat, zullen Partijen zowel tijdens als na een Opdracht de door Partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 7 Tarieven

 1. Het voor de Diensten van Privechauffeur.delivery verschuldigde Tarief is vastgelegd in de Opdracht dan wel in de Overeenkomst en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s en exclusief BTW. Indien de Opdracht geen Tarief vermeldt, geldt het in de aanbieding of Offerte van Privechauffeur.delivery vermelde Tarief, tenzij een van de Partijen kan aantonen dat een ander Tarief is overeengekomen.
 2. De Tarieven gelden per Opdracht, product, project of per uur en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief opdracht gebonden kosten, waaronder begrepen – indien van toepassing – reiskosten, tank kosten, kosten voor additionele diensten, en/of voor de Opdracht noodzakelijke kosten, zoals wachttijden, toeslagen e.d. Werkzaamheden die niet in de Opdracht zijn benoemd, kunnen separaat door Privechauffeur.delivery aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Privechauffeur.delivery heeft de mogelijkheid haar Tarieven te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CBS-index Consumentenprijzen (prijsindex 2018=100) tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Tarief. Privechauffeur.delivery zal het geïndexeerde Tarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan Opdrachtgever meedelen.

 

Artikel 8 Facturatie

 1. Facturatie geschiedt per post of digitaal en op de wijze als vermeld in de Opdracht dan wel de Overeenkomst.
 2. Facturatie geschiedt op maandelijkse basis.

 

Artikel 9 Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door  Privechauffeur.delivery ingediende factuur te voldoen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen Opdrachtgever en Privechauffeur.delivery schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien een factuur niet binnen de toepasselijke termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Privechauffeur.delivery zijnde kopie van de door Privechauffeur.delivery verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 3. Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaning nog steeds in verzuim is terzake de betaling van een factuur, bedraagt de (resterende) betalingstermijn van facturen met een datum die is gelegen na de datum van de factuur terzake waarvan Opdrachtgever in verzuim is – in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel – vanaf dat moment 0 dagen. Deze facturen zijn alsdan derhalve direct invorderbaar.
 4. Opschorting van betaling of verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.
 5. Uitsluitend betalingen aan Privechauffeur.delivery of aan een door Privechauffeur.delivery schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.
 6. Bezwaren betreffende enige factuur dienen, op straffe van verval van recht, binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Privechauffeur.delivery te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op Opdrachtgever.
 7. In het geval dat een factuur niet overeenkomt met de administratie van Opdrachtgever terzake de door Privechauffeur.delivery verrichte Diensten en Opdrachtgever conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel tijdig bezwaar indient, zullen partijen hieromtrent onverwijld na ontvangst van het bezwaar in overleg treden. In afwachting van het resultaat van dat overleg zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum het onbetwiste deel van de factuur aan Privechauffeur.delivery betalen. Zodra Opdrachtgever en Privechauffeur.delivery overeenstemming over deze factuur hebben bereikt, zullen zij binnen 8 dagen het resterende factuurbedrag met elkaar verrekenen. Indien Opdrachtgever en Privechauffeur.delivery binnen 14 dagen na vervaldatum van de factuur geen overeenstemming hebben bereikt, is Easy Way gerechtigd tot incasso van de factuur over te gaan en geldt het bepaalde in lid 2 van dit artikel onverkort.
 8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, dit ter beoordeling van Privechauffeur.delivery, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Privechauffeur.delivery een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Privechauffeur.delivery. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Privechauffeur.delivery gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Privechauffeur.delivery dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever op te zeggen zonder in verband met deze opschorting of opzegging schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. Alle vorderingen van Privechauffeur.delivery worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Privechauffeur.delivery maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel of enige andere verplichting komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 500,- per vordering), tenzij Privechauffeur.delivery aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
 10. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting tot betaling van de gehele hoofdsom, bijkomende kosten, wettelijke rente alsmede de contractuele rente, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 11. Privechauffeur.delivery is gerechtigd om vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft over te dragen aan derden.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Privechauffeur.delivery kan Privechauffeur.delivery haar verplichtingen voortvloeiende uit een Opdracht opschorten, dan wel de Opdracht ontbinden zonder tot schadevergoeding of ongedaan makings verbintenissen verplicht te zijn. Voor de definitie van het begrip overmacht wordt aansluiting gezocht bij artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Partijen zullen al hetgeen aan hen bij de uitvoering van de Opdracht over en weer ter kennis wordt gebracht omtrent bedrijfsaangelegenheden van Partijen en waarvan de verstrekking redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt moet worden, strikt geheim houden en aan derden geen informatie verstrekken buiten het kader van de Opdracht, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de Opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.
 2. Privechauffeur.delivery aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleven van enige geheimhoudingsplicht door de (Student)chauffeur.

 

Artikel 12 Verzekeringen

 1. De Opdrachtgever garandeert dat het te vervoeren voertuig WA-verzekerd is conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De Opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van het vervoeren van het voertuig in stand te houden.
 2. De Opdrachtgever is tevens verplicht een CASCO verzekering af te sluiten die geldig is tijdens de gehele duur van het vervoeren van het voertuig.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten, overige overeenkomsten en/of wet- en regelgeving niet of ondeugdelijk nakomt:
 • (i) komt alle daaruit voortvloeiende schade, dit in de ruimste zin van het woord en daaronder tevens begrepen eventuele vorderingen van derden, volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart  Privechauffeur.delivery tegen alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit en/of verband houden met de door Privechauffeur.delivery verrichte werkzaamheden.
 • (ii) is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Privechauffeur.delivery (inclusief alle kosten, waaronder die van rechtsbijstand en boetes), zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en dient hij Privechauffeur.delivery zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat  Privechauffeur.delivery eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel(lid) is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden, Opdracht en/of de Overeenkomst is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
 1. Opdrachtgever is gehouden de aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de (overeenkomst van) Opdracht en/of wet- en regelgeving, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, voor een onderneming als die van Opdrachtgever gangbare verzekerde som, doch voor ten Privechauffeur.delivery minste € 1.000.000 per gebeurtenis. Opdrachtgever dient op eerste verzoek aan volledige inzage in de betreffende polis met bijbehorende verzekeringsvoorwaarden te verstrekken.
 2. Van aansprakelijkheid van Privechauffeur.delivery is enkel sprake indien en voor zover Privechauffeur.delivery toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen zoals deze voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, de in de Opdracht en/of Overeenkomst gemaakte afspraken en/of toepasselijke wet- of regelgeving. Privechauffeur.delivery is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Privechauffeur.delivery dan wel de door haar in te zetten (student)chauffeur.
 3. Privechauffeur.delivery kan op basis van de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe schade. Daarnaast is iedere eventuele aansprakelijkheid van Privechauffeur.delivery en/of de aan haar gelieerde onderneming(en), beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000 per gebeurtenis en maximaal € 10.000 per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Privechauffeur.delivery zal bovendien nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 4. Privechauffeur.delivery is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd, door wie ook kenbaar gemaakt, en Opdrachtgever zal Privechauffeur.delivery ter zake vrijwaren. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan de door Opdrachtgever geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst, imagoschade en/of verlies van goodwill.

 

Artikel 14 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie Het is Opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van een (student)chauffeur of medewerker van Privechauffeur.delivery. Opdrachtgever vrijwaart Privechauffeur.delivery voor de eventuele gevolgen van een door Opdrachtgever gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

 

Artikel 15 Privacy & Bescherming Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons-)gegevens van een (student)Chauffeur, die voor en gedurende de Opdracht door Privechauffeur.delivery kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving verwerken.
 2. Opdrachtgever zal van Privechauffeur.delivery geen gegevens verlangen die Privechauffeur.delivery niet gerechtigd is te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de door Privechauffeur.delivery aan Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door of namens hem uitsluitend persoonsgegevens aan Privechauffeur.delivery worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe is gerechtigd.
 3. Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van de (student)chauffeurs en personeel van Privechauffeur.delivery, Privechauffeur.delivery onverwijld te informeren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Privechauffeur.delivery tegen iedere aanspraak (van (student)Chauffeurs, personeel van opdrachtgevers of andere derden) jegens Privechauffeur.delivery in verband met schending van de ingevolge het bepaalde in de leden 1 en/of 2 van dit artikel op Opdrachtgever rustende verplichtingen en zal alle hiermee samenhangende kosten van Privechauffeur.delivery vergoeden.
 5. De door Opdrachtgever aan Privechauffeur.delivery kenbaar gemaakte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacy statement van Privechauffeur.delivery. Privechauffeur.delivery heeft het recht het privacy statement te wijzigen. Het meest recente privacy statement is te raadplegen op de website van Privechauffeur.delivery en is te allen tijde leidend.
 6. Privechauffeur.delivery zal zorgdragen voor een behoorlijke en zorgvuldige opslag en beheer van de persoonsgegevens die Opdrachtgever aan haar kenbaar heeft gemaakt. Behoudens tegenbewijs wordt Privechauffeur.delivery geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. Privechauffeur.delivery neemt passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen om persoonsgegevens die Opdrachtgever haar kenbaar heeft gemaakt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, zulks in de ruimste zin des woords.
 7. Opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of verlies van de bij Privechauffeur.delivery of derden opgeslagen en door haar kenbaar gemaakte persoonsgegevens, tenzij de beschadiging of het verlies te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Privechauffeur.delivery.
 8. Ingeval Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Privechauffeur.delivery bij het einde van de Opdracht een kopie van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte persoonsgegevens in een door Privechauffeur.delivery aan te geven format verstrekken. Indien voornoemd verzoek niet uiterlijk twee maanden voor het einde van de Opdracht schriftelijk door Opdrachtgever bij Privechauffeur.delivery is ingediend, dan wordt Opdrachtgever geacht daarop geen prijs te stellen en vervalt de verplichting van Privechauffeur.delivery om een kopie te verstrekken.
 9. Privechauffeur.delivery en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn gerechtigd om de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte persoonsgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden.
 10. In geval van een (mogelijk) datalek is het Privechauffeur.delivery (overeenkomstig hetgeen is bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving) zonder enige restrictie toegestaan de daarvoor opgestelde autoriteiten in kennis te stellen van dit (mogelijke) datalek. Privechauffeur.delivery zal zich in geval van een (mogelijk) datalek, welke verband houdt met persoonsgegevens die door Opdrachtgever aan Privechauffeur.delivery kenbaar zijn gemaakt, inspannen om Opdrachtgever hierover te informeren.

 

Artikel 16 Overdracht rechten

 1. Privechauffeur.delivery is gerechtigd bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht om derden (waaronder zelfstandigen) in te schakelen.
 2. Privechauffeur.delivery kan haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden (met uitzondering van ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern als Privechauffeur.delivery) overdragen, welke toestemming door Opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de in het kader van de Opdracht door Privechauffeur.delivery ingebrachte, ter beschikking gestelde of ontwikkelde werken (waaronder (mede), doch niet uitsluitend wordt begrepen: offertes, analyses, werkwijzen, rapporten, documentatie, concepten, knowhow, databestanden, internetportals, software en merken) berusten uitsluitend bij Privechauffeur.delivery, diens licentiegever(s) of diens leverancier(s).
 2. Privechauffeur.delivery verleent Opdrachtgever uitsluitend voor de duur van de Opdracht en uitsluitend voor het doel van de Opdracht een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de in lid 1 van dit artikel genoemde werken te gebruiken, met inachtneming van hetgeen in de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en de wet is bepaald.
 3. Opdrachtgever is, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Privechauffeur.delivery, niet bevoegd tot openbaarmaking, vermenigvuldiging of terbeschikkingstelling aan derden van de in lid 1 van dit artikel bedoelde werken.

 

Artikel 18 Strekking Algemene Voorwaarden

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Opdracht worden vernietigd of nietig zijn, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Opdracht. Partijen zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de Opdracht die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de gesloten (overeenkomst van) Opdracht voort te duren, blijven na het einde c.q. de beëindiging van de Overeenkomst dan wel de Opdracht voortbestaan.
 3. Privechauffeur.delivery is gerechtigd haar rechten en plichten op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en/of overige overeenkomsten aan een derde over te dragen en bij de uitvoering van haar Diensten gebruik te maken van derden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en plichten op grond van de Opdracht, deze Algemene Voorwaarden en/of overige overeenkomsten aan een derde over te bedragen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.
 4. Ontbinding dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder vermelding van de gronden waarop deze ontbinding is gebaseerd. Ontbinding leidt niet tot ongedaan makings verbintennisen. Privechauffeur.delivery hoeft Opdrachtgever op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van ontbinding.
 5. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden (zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in cao’s), ongeacht of deze voorzienbaar of onvoorzienbaar waren, die tot gevolg hebben dat redelijkerwijs niet van Privechauffeur.delivery kan worden gevergd de Opdracht en/of overige overeenkomsten onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren, heeft Privechauffeur.delivery het recht de Opdracht en/of overige overeenkomsten met onmiddellijke ingang aan te passen of op te zeggen, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever wegens die aanpassing of opzegging.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere (overeenkomst van) Opdracht en op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op aanvullende of vervolgovereenkomsten en andere rechtsverhoudingen, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht, met dien verstande dat Privechauffeur.delivery bevoegd is het geschil ook voor te leggen aan de rechter die zonder deze forumkeuze rechtens bevoegd is van het geschil kennis te nemen.